Organization

Phân bổ nguồn lực trong các bộ phận

STT

Bộ phận

Số lượng

  1.  

Ban Giám đốc Điều hành

03 người

  1.  

Phòng Tài chính Kế toán - Tổng hợp

07 người

  1.  

Phòng Kinh doanh

11 người

  1.  

Phòng Kỹ thuật – Dịch vụ

19 người

  1.  

Phòng Nghiên cứu Phát triển và Kiểm soát chất lượng

05 người

 

Tổng cộng

45 người