ĐÁNH GIÁ & KIỂM THỬ

Đánh giá bảo mật tổng quan về hiện trạng an toàn thông tin của toàn cơ sở hạ tầng CNTT hoặc hệ thống và ứng dụng cụ thể. Với các công cụ đánh giá chuyên nghiệp, INNOTEL sẽ cung cấp cho khách hàng bảng đánh giá chi tiết về nguy cơ bảo mật. Kết quả thu được qua quá trình đánh giá bảo mật sẽ giúp cho khách hàng tìm ra được các mối nguy cơ bảo mật nghiêm trọng nhất nhằm giúp cho việc đầu tư các giải pháp bảo mật phù hợp, đúng chỗ và hiệu quả nhất, tránh được sự lãng phí sau này.